/Files/images/IMG_0169.JPG

Статут

Благодійної організації

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ШКОЛА ЖИТТЯ»

2017 рік

Стаття І. Загальні положення

1.1. Благодійна організація Благодійний Фонд «Школа життя»(надалі - Фонд) є добровільною, недержавною, неприбутковою, благодійною організацією, створюється як благодійний фонд відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 5 липня 2012 року № 5073- VІ, інших нормативно – правових актів, що регулюють благодійництво та благодійну діяльність та цього Статуту.

1.2. Фонд має право здійснювати господарську діяльність без мети одержання прибутку для наступного його розподілу між засновниками та учасниками, що сприяє досягненню його статутних цілей.

1.3. Фонд діє на підставі законодавства України, а також Статуту.

1.4. Засновниками фонду є:_____________________________

. Засновники Фонду є одночасно і його учасниками.

1.5. Фонд має статус юридичної особи приватного права з моменту державної реєстрації у встановленому законом порядку. Фонд від власного імені набуває майнові та особисті немайнові права, бере на себе зобов’язання, є стороною у судах, включаючи господарчі та третейські суди в Україні.

1.6. Фонд має відокремлене майно і самостійний баланс. Фонд відкриває рахунки (в національній та іноземній валюті) у банківських установах в установленому законодавством порядку.

1.7. Фонд має печатку, що містить його повне найменування і бланки, символіку та інші реквізити, зразки яких затверджує Правління.

1.8. Повна назва Фонду:

Українською мовою: Благодійна організація Благодійний Фонд «Школа життя»;

Скорочене найменування Фонду: БО БФ «Школа життя».

Організаційно-правова форма - Благодійна організація 1.9. Місцезнаходження Фонду: Україна, 08701, Київська область, м. Обухів, вул. П.Осипенко, 26, телефони: 04572-691-71, 04572-693-93.

1.10. Фонд створюється і діє на основі добровільності, рівноправності його членів. Діяльність Фонду має суспільний характер, що не суперечить його взаємодії з органами державної влади.

1.11. Фонд не відповідає за зобов’язаннями своїх учасників.

1.12. Фонд створений на безстроковий час.

Стаття ІІ. Мета, цілі та статутні завдання

2.1. Фонд створюється з метою здійснення благодійної діяльності в інтересах реалізації програм і заходів, направлених на соціально-економічний розвиток НАЗВА ШКОЛИ (надалі – НВО) в сферах освіти, науки, медицини, культури, мистецтва, спорту, здоров’я, туризму, фізичного та патріотичного виховання, сприяння духовного розвитку школярів, підвищення їхнього інтелектуального потенціалу, поліпшення матеріально-технічного становища НВО.

Сферами благодійної діяльності Фонду є: освіта, екологія, правова допомога, фізична культура, охорона здоров’я, культура, наука, наукові дослідження, допомога особам, які потрапили в складні життєві умови.

2.2.Предметом діяльності Фонду є об’єднання зусиль зацікавлених юридичних та фізичних осіб та створення умов для співпраці по наданню матеріальної, фінансової, медичної, оздоровчої допомоги набувачам благодійної допомоги, які сприяють розвитку благодійних програм НВО.

2.3. Основними статутними завданнями Фонду є:

2.3.1. акумуляція коштів для фінансування освітніх програм, позакласних заходів, підтримка та розвиток навчально-матеріальної бази школи;

2.3.2. надання допомоги в створенні якісних умов для проведення навчально-виховного процесу;

2.3.3. сприяння розвитку науково-пошукової діяльності, надання допомоги талановитій творчій молоді, призначення стипендій, матеріальної допомоги учням, які її потребують, преміювати кращих школіряв;

2.3.4. надання допомоги у створені методично-наукової забезпеченості сучасними підручниками та посібниками, організація передплати періодичних видань;

2.3.5.створення належної навчально-методичної та матеріально-технічної бази НВО шляхом підтримки застосування новітніх технологій в навчальному процесі, комп’ютеризації, створення навчальних кабінетів, забезпечення їх необхідним сучасним обладнанням, укомплектуванню необхідними меблями, спортивним обладнання, тощо;

2.3.6. сприяння розвитку масової фізичної культури, спорту і туризму, пропагування здорового способу життя,організація і проведення культурно-масових, спортивних заходів;

2.3.7. надання допомоги учням із багатодітних та малозабезпечених сімей;

2.3.8. сприяння створенню в НВО належних санітарно-гігієнічних умов, розвитку охорони праці, безпеки життєдіяльності;

2.3.9. забезпечення позакласної діяльності учнів НВО;

2.3.10. матеріальна та фінансова підтримка господарчої діяльності НВО;

2.3.11. компенсація відряджень працівникам НВО та учням, які беруть участь у конкурсі-захисті робіт МАН, конференціях, змаганнях, олімпіадах;

2.3.12. організація додаткового фінансування ремонту шкільних приміщень, утримання території НВО, підготовка закладу до нового навчального року;

2.3.13. фінансування додаткових занять гуртків, секцій, клубів, до тих, які фінансуються з бюджету;

2.3.14. сприяння у здійсненні медичної допомоги, проведенню оздоровлення набувачів благодійної допомоги;

2.3.14. інші завдання, спрямовані на реалізацію мети Фонду

2.3.15. сприяння охороні і збереженню культурної спадщини, історико-культурного та духовного середовищ, пам'яток історії та культури, місць поховання;

2.3.16. надання допомоги у розвитку видавничої справи, засобів масової інформації, інформаційної інфраструктури;

2.4 Набувачами благодійної допомоги (Бенефіціарами) цього фонду є НВО та учасники навчально-виховного процесу закладу.

2.5. Фонд має право встановлювати та підтримувати міжнародніконтакти і зв’язки з іноземними юридичними та фізичними особами в інтересах Фонду відповідно до статутних цілей і завдань, шляхом укладання відповідних договорів та угод, участі в міжнародних благодійний проектах, що не суперечать законодавству України.

2.6. Фонд не має права надавати благодійну допомогу політичним партіям, а також брати участь у виборчій агітації.

Стаття ІІІ. Форми здійснення благодійної діяльності Фонду

3.1. Благодійна допомога може надаватися беніфіцарам у вигляді:

3.1.1. безоплатної передачі у власність беніфіцара одноразової фінансової, матеріальної та іншої допомоги, іншого майна;

3.1.2. безоплатної передачі у власність беніфіцара систематичної фінансової, матеріальної та іншої допомоги, іншого майна;

3.1.3. фінансування конкретних цільових програм;

3.1.4. допомоги на основі договорів (контрактів) про благодійну діяльність;

3.1.5. дарування або дозволу на безкоштовне (пільгове) використання об'єктів

власності;

3.1.6. дозволу на використання своєї назви, емблеми, символів;

3.1.7. надання безпосередньої допомоги особистою працею, послугами чи передачею результатів особистої творчої діяльності;

3.1.8. прийняття на себе витрат по безкоштовному, повному або частковому утриманню об'єктів благодійництва;

3.1.9. безоплатного надання послуг та виконання робіт на користь бенефіціарів;

3.1.10. проведення благодійних аукціонів, не грошових лотерей, конкурсів;

3.1.11. публічного збору благодійних пожертв.

3.1.12. інших заходів, не заборонених законодавством України.

3.2.Здійснення Фондом благодійної діяльності у вигляді надання конкретних послуг (виконання робіт), що підлягають обов'язковій сертифікації або ліцензуванню, допускається після такої сертифікації або ліцензування в установленому порядку законодавством України.

Стаття ІV. Права та Обов’язки Фонду

4.1. Для здійснення статутної діяльності Фонд має право в установленому порядку:

4.1.1. укладати в установленому законодавством порядку договори та угоди та інші правочини з метою виконання статутних завдань Фонду з органами державного управління та місцевого самоврядування, українськими і зарубіжними підприємствами, організаціями та установами, а також громадянами та громадськими об’єднаннями;

4.1.2. організовувати збір благодійних пожертв та допомоги, внесків від юридичних і фізичних осіб, міжнародних організацій у вигляді грошових надходжень як в національній, так і в іноземній валютах, майна та інших матеріальних цінностей, а також іншого майна для виконання статутних завдань Фонду;

4.1.3. розробляти та реалізовувати власні програми; підтримувати програми інших благодійних організацій, що не суперечать статутним цілям та завданням Фонду;

4.1.4. самостійно вирішувати питання про надання благодійної допомоги її набувачам, використовувати цільові пожертвування, що подаються благодійниками на реалізацію благодійної програми згідно з умовами цього пожертвування;.

4.1.5 об'єднуватися у спілки, асоціації та інші об'єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань;

4.1.6. обмінюватися інформацією та спеціалістами з відповідними організаціями зарубіжних країн; здійснювати благодійну діяльність спільно з фізичними та юридичними особами на засадах, визначених чинним законодавством України.

4.1.7.самостійно визначати форми, об'єкти, суб’єкти і обсяги благодійної допомоги;

4.1.8. відкривати рахунки у національній та іноземній валютів установах банків; мати депозитні вклади в установах банків відповідно до чинного законодавства, мати самостійний баланс;

4.1.9. засновувати засоби масової інформації, підприємства і організації,

займатися видавничою діяльністю;

4.1.10. бути членом інших благодійних організацій;

4.1.11. мати власну символіку, яка підлягає державній реєстрації у порядку, визначеному Законом України «Про об'єднання громадян» для реєстрації символіки об'єднань громадян; популяризувати своє ім'я (назву), символіку; мати інші права згідно з законодавством України;

4.1.12. засновувати власні премії, нагороди Фонду для дітей, що навчаються, педагогів, батьків;

4.1.13. проводити благодійні лотереї, благодійні компанії по збору благодійних пожертвувань, благодійні масові заходи, благодійні аукціони; організовувати роботу волонтерів;

4.1.14. набувати у власність, володіти, користуватися і розпоряджатися рухомим і нерухомим майном, коштами, цінними паперами тощо, мати майнові права у встановленому чинним законодавством порядку;

4.1.15.мати інші права згідно із законодавством України.

4.2. Відповідно до статутних завдань та чинного законодавства Фонд має обов’язки:

4.2.1.забезпечення виконання своїх статутних завдань;

4.2.2.забезпечення вільного доступу до своїх звітів, документів про господарську та фінансову діяльність у порядку, передбаченому чинним законодавством України;

4.2.3.засновники, члени управління та учасники Фонду, не мають права отримувати матеріальних переваг і додаткових коштів у зв'язку із своїм становищем в цій організації крім тих, що передбачені законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації»,

4.3. інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України.

Стаття V. Учасники Фонду, права та обов’язки учасників Фонду. Припинення участі

5.1. Учасниками Фонду можуть бути5.1.1. дієздатні громадяни України, іноземці та особи без громадянства, , які беруть участь у реалізації статутних положень Фонду, визнають і виконують вимоги Статуту, надають Фонду кошти та матеріальні засоби на спонсорські та благодійні цілі, сприяють роботі та розвитку Фонду, які бажають служити суспільно корисним цілям, визнають цей Статут, та виконують рішення органів управління Фонду ;

5.1.2. учасниками Фонду можуть бути юридичні особи приватного права України та іноземних держав, які прийняли рішення про участь у діяльності Фонду та призначили уповноваженого представника

5.1.3. Депутати, посадові і службові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також члени їх сімей можуть бути членами Фонду як меценати, спонсори, благодійники.

5.2. Членство у Фонді є добровільним і може бути індивідуальним або колективним.

5.3. Для того, щоб стати індивідуальним членом Фонду, громадяни та юридичні особи України подають заяву до Правління Фонду.

5.4. Щоб стати колективним членом Фонду, трудові колективи підприємств, установ, організацій подають заяву до Правління Фонду та виписку з рішення їх повноважного органу про вступ до колективних членів Фонду.

5.5. Колективні члени співпрацюють з Фондом через свого представника.

5.6. Іноземні особи, як юридичні, так і фізичні подають заяву до Правління Фонду. Прийняття іноземних осіб до членів Фонду приводиться на підставі рішення Правління Фонду, яке затверджується Загальними зборами. Зіноземними членами укладається угода про членство у Фонді.

5.7.Рішення про прийом до членів Фонду приймається відкритим голосуванням не менше 2/3 голосів від повного складу відповідного керівного органу Фонду.

5.8. Індивідуальні члени можуть вийти із складу членів Фонду, подавши заяву в Правління Фонду.

5.9. Колективні члени Фонду можуть вийти із складу членів Фонду, подавши заяву та рішення свого повноважного органу про вихід з Фонду, які розглядаються на найближчому засіданні Правління Фонду.

5.10. Іноземні колективні члени Фонду можуть вийти із складу членів Фонду згідно одностороннього припинення Угоди про членство.

5.11. Виключення із членів Фонду здійснюється:

5.11.1. при систематичному порушені Статуту;

5.11.2. при систематичному виконанні або безвідповідальному відношенню до своїх обов’язків;

5.11.3. у разі неучасті в роботі Фонду на протязі року без поважних причин;

5.11.4. при грубих порушеннях діючого законодавства України.

5.12. Рішення про виключення із складу членів Фонду приймає:

- індивідуальних членів Фонду – Правління Фонду;

- колективних членів Фонду – Правління Фонду;

- іноземних членів Фонду – Загальні збори за поданням Правління.

5.13. Рішення про виключення із складу членів Фонду приймається відкритим голосуванням, не менше як 2/3 голосів від повного складу відповідального керівного Фонду.

5.14. Учасники Фонду мають право:

5.14.1.брати участь у статутній діяльності Фонду, тимчасових і постійних допоміжних органах; на свій розсуд вибирати форму участі у діяльності Фонду;

5.14.2. надавати фінансову, іншу майнову чи особисту допомогу Фонду;

5.14.3. вносити пропозиції і заяви на розгляд органів управління Фонду;

5.14.4. мати вільний доступ до рішень органів управління, звітів,у тому числі знайомитися з даними бухгалтерського обліку та звітності та іншої інформації про діяльність Фонду;

5.14.5. обирати і бути обраними до керівних та виконавчих органів Фонду;

5.14.6. звертатися в органи Фонду для захисту своїх законних прав та інтересів;

5.14.7. добровільно вийти із Фонду

5.14.8. мати інші права, передбачені Статутом.

5.15. Учасники Фонду зобов’язані:

5.15.1. сприяти Фонду в здійснені його статутних завдань, в тому числі шляхом участі у благодійній діяльності Фонду, брати участь у роботі Загальних зборів Фонду;

5.15.2. пропагувати ідеї, мету, статутні завдання і діяльність Фонду;

5.15.3.дотримуватися вимог Фонду щодо порядку та умов використання персональних даних та іншої інформації, яка визнається конфіденційною;

5.15.4. подавати органам управління Фонду інформацію, необхідну для виконання статутних завдань.

Стаття VІ. Органи управління Фонду

6.1. Органами управління Фонду є:

- Вищий орган управління – Загальні Збори;

- Постійно діючий виконавчий орган – Правління;

- Наглядова Рада.

6.2. Порядок формування органів управління, їх компетенція та порядок прийняття рішень встановлюються Статутом Фонду та чинним законодавством України. Органи управління Фонду мають право створювати і припиняти постійні і тимчасові допоміжні органи за напрямами діяльності Фонду, затверджувати положення про ці органи, призначати і заміщувати їх членів. Члени вказаних органів не зобов’язані бути учасниками Фонду.

6.3. Якщо окремі члени органу управління письмово повідомили до початку засідання про неможливість взяти особисту участь у засіданні, вони мають право голосувати з використанням засобів зв’язку (телефон, електронна пошта, Інтернет). У випадку проведеного письмового опитування рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менше 60% членів органу управління. Члени органу управління зобов’язані письмово підтвердити результати свого голосування або відмову від голосування у термін, що не перевищує трьох робочих днів з дати надсилання питання.

Стаття VІІ. Загальні Збори

7.1. Вищий орган управління Фонду є колегіальний орган - Загальні Збори, які проводяться не рідше одного разу на рік та є правомочними, якщо у них беруть участь не менше, ніж дві третини членів Фонду. Загальні Збори скликаються Правлінням фонду. Позачергові збори скликаються Правлінням Фонду або на вимогу 1/3 учасників Фонду.

7.2. До компетенції Загальних Зборів Фонду належить:

- затвердження Статуту Фонду, внесення змін та доповнень до нього;

- обрання виконавчого ограну Фонду (Правління) в кількості не менше 3-х чоловік на чолі з головою Правління строком на 2 роки та контролюючого органу Фонду (Наглядової ради) у кільності не менше 3х чоловік на чолі з головою Наглядової ради строком на 2 роки; визначення основних напрямів діяльності Фонду;

- затвердження благодійних програм;

- затвердження порядку використання майна та коштів Фонду;

- прийняття рішень про реорганізацію та ліквідацію Фонду і затвердження ліквідаційного балансу;

- затвердження річних звітів про результат діяльності Фонду;

- винесення рішень про притягнення до майнової та фінансової відповідальності посадових осіб Фонду;

- призначення та звільнення Голови Правління;

- обрання членів Правління;

- обрання Голови та членів Наглядової ради;- прийняття рішень про участь Фонду у спільних підприємствах, асоціаціях, консорціумах, концернах та інших об’єднаннях;

- прийняття рішень про реорганізацію та ліквідацію Фонду, призначення ліквідаційної комісії та затвердження ліквідаційного балансу.

- вирішення інших питань, що передбачені цим Статутом;

7.3. Рішення Загальних Зборів Фонду вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх. За умови рівності голосів голос головуючого на засіданні дорівнює двом голосам.

7.4.Рішення Загальних Зборів Фонду щодо внесення змін та доповнень до Статуту про реорганізацію або ліквідацію Фонду приймаються кваліфікованою більшістю голосів (три четвертини голосів від кількості присутніх).

7.5.Рішення Загальних Зборів Фонду оформляється протоколом, що підписується особою, яка вела засідання.

7.6.Рішення Загальних Зборів Фонду набуває чинності з дня його прийняття,якщо інше не обумовлено в самому рішенні.

Стаття VІІІ. Правління Фонду

8.1. Правління є постійно діючим виконавчим органом благодійного фонду. Виконавчий орган діє від імені благодійного Фонду у порядку та межах повноважень, встановлених законом та установчими документами Фонду.

8.2.Членами виконавчого органу можуть бути фізичні осіби, які мають повну дієздатність. Правління Фонду обирається Загальними Зборами Фонду у кількості не менше трьох осіб строком на два роки.8.3. До складу Правління входять Голова Правління Фонду, заступник Голови Правління Фонду та члени Правління Фонду.

8.4. Правління здійснює керівництво діяльністю Фонду і несе відповідальність за ефективність його роботи, забезпечує виконання рішень Загальних Зборів Фонду, поточних і перспективних планів та планів соціально-економічного розвитку і організовує діяльність Фонду в період між Загальними Зборами Фонду. Правління Фонду вирішує всі питання щодо роботи Фонду, крім тих, які внесено до виключної компетенції Загальних Зборів.

8.5. З метою здійснення благодійної діяльності Фонду Правління:

- розглядає будь-які питання щодо діяльності Фонду, за винятком тих, що віднесені Статутом до виключної компетенції Загальних Зборів Фонду;

- керує роботою Фонду у період між Загальними Зборами Фонду;

- організовує виконання рішень Загальних Зборів Фонду;

- вносить пропозиції на розгляд Загальних Зборів Фонду щодо перспективних напрямків діяльності Фонду та принципів використання коштів Фонду;

- відкриває рахунки (у національній та іноземній валюті) в установах банків;

- заслуховує звіти Голови Правління Фонду;

- розглядає та затверджує представлені Головою Правління Фонду проекти документів та кошториси програм діяльності Фонду;

-надає Загальним зборам учасників Фонду проектів благодійних програм Фонду;

- приймає рішення про надання організаційної та матеріальної підтримки іншим об’єднанням громадян, про надання допомоги в їх створенні у межах коштів, передбачених на ці цілі благодійними програмами Фонду;

- надає Загальним зборам учасників Фонду звітів Правління Фонду про результати роботи Фонду і виконання його благодійних програм за минулий рік;

- затверджує штатний розклад та річні кошториси витрат Фонду;

- затверджує ескізи штампів, печатки та символіки Фонду;

- вирішує інші питання щодо діяльності Фонду.

8.6. Чергові засідання Правління Фонду скликаються не рідше, ніж один раз на три місяці, а позачергові - за ініціативою Голови Правління Фонду. Повідомлення про засідання надсилаються членам Правління не пізніше чотирнадцяти днів до призначеного дня (за поштовим штемпелем).

Засідання Правління є повноважним, якщо на ньому присутні більше половини членів Правління.

8.7. Рішення Правління ухвалюються відкритим голосуванням кваліфікованою більшістю голосів (дві третини голосів від кількості присутніх).

8.8. Рішення Правління набуває чинності з дня його прийняття, якщо інше не обумовлене в самому рішенні.

8.9. Членами Правління Фонду мають право бути громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства. Члени Правління обираються Загальними Зборами Фонду.

Умовами для прийняття у члени Правління Фонду є:

- визнання Статуту Фонду;

- досягнення 18-річного віку.

8.10. Член Правління Фонду до закінчення строку своїх повноважень може бути виведений зі складу Правління тільки Загальними Зборами Фонду і

лише у випадках:

- добровільного виходу з членів Фонду на підставі поданої до Правління Фонду заяви про свій вихід;

- у зв'язку з грубими порушеннями чинного законодавства України та Статуту Фонду;

- у разі смерті.

8.11. Рішення про виключення з членів Правління Фонду приймається двома третинами голосів членів Правління. Рішення про виключення підлягає затвердженню Загальними Зборами Фонду. Член Правління Фонду вважається виключеним з дня затвердження Загальними Зборами рішення Правління Фонду.

8.12. Член Фонду вважається прийнятим до членів Правління Фонду або виключеним з членів Правління Фонду з дня затвердження Загальними Зборами Правління Фонду.

8.13. Члени Правління Фонду зобов'язані забезпечити виконання статутних вимог, вільний доступ до своїх звітів, документів різноманітної діяльності. Члени Правління, як і інші посадові особи Фонду не мають права отримувати матеріальні переваги і додаткові кошти у зв'язку із своїм становищем у цій організації, крім тих, що передбачені законодавством України.

8.14. Роботою Правління Фонду керує Голова Правління Фонду, який обирається Загальними Зборами Фонду на строк повноважень Правління Фонду.

8.15. Голова правління Фонду:

- організовує роботу Правління Фонду;

готує і скликає засідання Правління Фонду;

- здійснює поточне управління Фондом;

- виносить питання на розгляд Правління Фонду та головує на його засіданнях;

- забезпечує виконання поточних та перспективних планів діяльності

Фонду;

- виконує інші функції, що покладені на нього Загальними Зборами та Правлінням;

- організовує виконання рішень Загальних Зборів і звітує перед ними;

- розпоряджається фінансовими і матеріальними ресурсами Фонду в рамках наданих йому повноважень;

- розглядає і вносить на затвердження Загальних Зборів кошториси доходів і видатків Фонду, звіти про надходження і витрати коштів;

- діє від імені Фонду, без довіреності представляє його інтереси у відносинах з державними органами і громадськими організаціями, науковими, культурно-просвітницькими установами, комерційними структурами, організаціями, окремими громадянами;

- має право підпису фінансових документів Фонду, кошторисів доходів і видатків, звітів, листів та інших ділових документів, претензій, позовних заяв та інших документів до суду, інших державних установ та органів;

- здійснює господарське управління майном та коштами Фонду, укладає від імені Фонду угоди, договори, видає обов'язкові для виконання накази та розпорядження, видає довіреності;

- відкриває та закриває рахунки в банківських та інших фінансово-кредитних установах;

- видає необхідні для здійснення діяльності Фонду накази, розпорядження та вказівки, обов'язкові для всіх працівників та членів Фонду;

- приймає на роботу та звільняє з роботи штатних працівників Фонду ,застосовує до них заохочення та стягнення;

- виконує інші функції, що покладені на нього Загальними Зборами Фонду та Правління Фонду, здійснює інші повноваження, що визначені цим Статутом та чинним законодавством України

8.16. Голова та члени Правління Фонду виконують свої повноваження та функції на громадських засадах. У разі тимчасової відсутності Голови Правління його обов’язки виконує заступник, призначений наказом.

Витрати, обумовлені виконанням статутних обов'язків, можуть бути відшкодовані за рахунок коштів Фонду за рішенням Наглядової ради.

Стаття ІХ. Наглядова Рада

9.1. Наглядова Рада:

- контролює відповідність дій виконавчих органів Фонду, а також окремих її керівних осіб нормам цього Статуту, сумісність їх дій з Програмою Фонду і чинним законодавством України;

-здійснює контроль за фінансовою та господарскою діяльністю Фонду, здійснює контроль за правильністю ведення бухгалтерського обліку Фонду;

- здійснює контролю за цільовим використанням майна та коштів;

- розглядає та представляє на Загальні Збори для затвердження звіти, які подає Правління Фонду;

- розглядає конфліктні ситуації, робить висновки, вносить свої рекомендації до керівництва та виконавчих органів Фонду;

- виконує інші функції, які передбачені цим Статутом та рішеннями Загальних Зборів Фонду.

9.2. Чисельність Наглядової ради не менше трьох осіб, які обираються терміном на два роки на Загальних Зборах Фонду та підзвітна тільки їм.

9.3. До складу Наглядової ради входять Голова, секретар та член Наглядової ради.

6.4.3. Засідання Наглядової ради проводиться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на рік, і оформляється протоколом, який підписує Голова Наглядової ради.

9.4. У засіданнях Наглядової Ради Фонду може брати участь представник Правління Фонду з правом дорадчого голосу. Наглядова Рада Фонду приймає рішення простою більшістю голосів членів Наглядової Ради.

9.5. Голова та члени Наглядової ради виконують свої повноваження та функції на громадських засадах.

9.6. Рішення Наглядової Ради є обов’язковими для виконання Правлінням.

Стаття Х. Джерела фінансування та порядок використання майна і коштів Фонду

10.1. У власності Фонду може бути рухоме і нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, кошти, земля, а також майно, придбане на законних підставах як на території України, так і за кордоном.

10.2. Фонд має право укладати відносно майна та коштів, які знаходяться у його власності, будь-які угоди, що не суперечать його статутним цілям та законодавству України.

10.3. Джерела формування майна та коштів Фонду:

10.3.1. за рахунок внесків засновників та інших благодійників. Внески до Фонду можуть здійснюватись грошима, матеріальними цінностями, роботами та послугами, наданням приміщень та іншого майна, необхідного для матеріального забезпечення статутної діяльності Фонду.

Порядок внесення добровільних внесків визначається Правлінням згідно чинного законодавства;

10.3.2. за рахунок благодійних пожертв, благодійних внесків, дарувань, заповітів та інших внесків фізичних, юридичних осіб, наданих у грошовій та натуральній формах;

10.3.3. надходження від проведення благодійних кампаній зі збору
благодійних пожертв, благодійних масових заходів, благодійних лотерей та
благодійних аукціонів з реалізації майна та пожертв, які надійшли від
благодійників;

10.3.4. доходи від депозитних вкладів та від інших паперів, надходження
від підприємств, організацій, які перебувають у власності Фонду;

10.3.5. благодійні внески та пожертвування, що мають цільовий
характер, надані фізичними та юридичними особами в грошовій та
натуральній формах;

10.3.6. шляхом придбання за рахунок належних Фонду коштів майна, транспортних засобів, продуктів харчування та матеріалів через систему торгівлі, у юридичних і приватних осіб (в тому числі зарубіжних) за готівковий та безготівковий рахунок;

10.3.7. за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством України.

10.4. Джерелом формування майна та коштів Фонду не можуть бути
кредити.

10.5. Майно та кошти Фонду не можуть бути предметом застави.

10.6. Доходи або майно Фонду, в тому числі у випадку його (Фонду) ліквідації, не підлягають розподілу між його засновниками, учасниками та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого учасника Фонду, його посадових осіб і використовується для виконання статутних завдань або на благодійні цілі, а у випадках, передбачених чинним законодавством України, за рішенням суду спрямовується в дохід держави.

10.7. Фонд користується самостійністю у питаннях прийняття рішень, визначенні умов оплати праці працівників Фонду, використанні власних фінансових та матеріальних ресурсів відповідно до вимог чинного законодавства.

10.8. Розмір адміністративних витрат благодійного Фонду не може перевищувати 20 відсотків, доходу Фонду у поточному році, передбачених Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

Стаття ХІ. Контроль, облік, звітність

11.1. Фінансова діяльність Фонду здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України. Фінансова діяльність, спрямована на благодійництво, не розглядається як підприємницька або інша прибуткова діяльність. Фінансовий рік Фонду співпадає з календарним роком.

11.2. Фінансова діяльність Фонду здійснюється на підставі бюджету, затвердженого Правлінням Фонду.

11.3.Фонд веде бухгалтерський облік та статистичну звітність у встановленому державою порядку, з урахуванням особливостей його діяльності.

11.4. Фонд періодично, але не рідше одного разу на рік, оприлюднює звіти про структуру та розмір своїх доходів і витрат, а також умови та напрямки використання доходів і майна Фонду для здійснення благодійної діяльності.

11.5. Благодійники на їх вимогу можуть отримати звіт про використання Фондом переданого ними майна, коштів, цінностей, а у випадках, коли благодійне майно, кошти та цінності, передані за цільовим призначенням, звіт подається благодійнику в обов`язковому порядку.

Набувачі благодійної допомоги у формі цільового призначення повинні звітувати перед благодійниками та Фондом про їх використання

11.6. Фонд зобов'язаний стати на облік у податкових органах за його
місцезнаходженням у встановлений термін, згідно з чинним законодавством
України.

Стаття ХІІ. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту

12.1. До Статуту Фонду можуть вноситись доповнення та зміни, які не повинні змінювати форму власності та становити своїм змістом перетворення або ліквідацію Фонду.

12.2. Пропозиції щодо внесення змін та доповнень до Статуту подаються на розгляд Загальних Зборів.

12.3.Внесення змін до Статуту оформлюється викладенням Статуту Фонду у новій редакції.

Про зміни у статутних документах Фонд повідомляє реєструючий орган у встановлений термін, згідно із законодавством України.

Стаття XІІІ . Порядок реорганізації та ліквідації Фонду

13.1. Реорганізація Фонду здійснюється за рішенням вищого органу управління Фонду - Загальних Зборів.

13.2. При реорганізації Фонду, його права і обов'язки переходять до правонаступників.

13.3. Фонд не може бути реорганізований в юридичну особу, метою діяльності якої є одержання прибутку.

13.4.Припинення діяльності Фонду здійснюється шляхом його ліквідації або реорганізації. Ліквідація Фонду здійснюється за рішенням Загальних Зборів або суду в установленому порядку. Для проведення процедури ліквідації Фонду призначається ліквідаційна комісія, до якої з дня її призначення переходять повноваження щодо управління справами Фонду.

13.5. У разі ліквідації Фонду, його майно та кошти, після задоволення законних претензій, передаються в інші неприбуткові організації відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

13.6. При реорганізації чи ліквідації Фонду звільненим працівникам гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до законодавства України про працю.

13.7. Фонд вважається ліквідованим з моменту внесення реєструючим органом запису в Державний реєстр про виключення Фонду з державного реєстру.

ЗАСНОВНИКИ:

Додаток 1

до протоколу Загальних Зборів 0410.2017

ВІДОМОСТІ

про засновників Фонду

№ п/п Прізвище, ім'я, по батькові Громадська посада Місце проживання Місце роботи, посада
1. Засновник Благодійного Фонду Приватний підприємець
2. Засновник Благодійного Фонду

Додаток 2

до протоколу Загальних Зборів 04.10.2017

ВІДОМОСТІ

про членів Наглядової Ради

№ з/п Прізвище, ім'я, по батькові Посада Місце проживання Місце роботи, посада
1. Голова Наглядової Ради
2. Секретар Наглядової Ради
3. Член Наглядової Ради

Додаток 3

до протоколу Загальних Зборів від 04.10.2017

ВІДОМОСТІ

про членів Правління Фонду

№ п/п Прізвище, ім'я, по батькові Посада Місце проживання Місце роботи, посада
1. Голова Правління Фонду
2. Заступник голови Правління Фонду
3. Член Правління Фонду
4. Член Правління Фонду
5 Член Правління Фонду
6. Член Правління Фонду
7. Член Правління Фонду

П Р О Т О К О Л № 1

Установчих Зборів Благодійної організації

«Благодійний Фонд «Школа життя»

від 04 жовтня 2017 року

Голова зборів: Небольсін О.Ю

Секретар: Кріпчак І.Г.

Присутні: 18 осіб

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1.Про створення Благодійної організації (Благодійного Фонду) для підтримки матеріально-технічної бази навчального закладу.

2.Обрання голови фонду.

СЛУХАЛИ:

Директора НВО Марченко В..М., яка ознайомила присутніх з методичними рекомендаціями МОН України з питань організації діяльності Благодійних фондів загальноосвітніх навчальних закладах (лист МОН України від 28.11.2013 № 19-848) та наголосила, що благодійні внески від фізичних та юридичних осіб здійснюються виключно на добровільній основі.

ВИСТУПИЛИ:

1.Голова батьківської ради Небольсін О.Ю, який запропонував створити Благодійний Фонд, пояснивши дію, значення та переваги його діяльності та ознайомив присутніх з проектом Статуту Благодійної організації.

2.Голова батьківського комітету 1-го класу Гуцол О.П. підтримала пропозицію про створення Благодійної організації (Благодійного Фонду) та внесла пропозиції щодо складу Правління Фонду, Наглядової Ради та обрання

УХВАЛИЛИ:

1.Створити Благодійну організацію Благодійний Фонд «Школа життя»

2.Затвердити Статут Благодійної організації.

3.Затвердити склад Правління Фонду та Наглядової Ради.

Голова: О.Ю. Небольсін

Секретар: І.Г. Кріпчак

Фонд реєструється як громадська організація у міському Управлінні юстиції у відділі легалізації. Потім у міському Управлінні статистики, де отримують Код єдиної державної реєстрації та статистичної звітності.

Для отримання печатки і затвердження назви та логотипів Благодійного фонду звернутися у районний будинок культури (1 поверх). Відкрити рахунок у банку.

Питання? Відповідь!

Питання відсутні
Задайте Ваше питання
Для того, щоб задати питання на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.